Privacy policy
Bv Prodem verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

De bvba Prodem verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

a) toestemming
b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
c) noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen
d) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen

De klant heeft steeds het recht deze toestemming in te trekken

Overmaken aan derden

Wij houden er ons aan geen informatie door te geven aan derden, tenzij op uitdrukkelijke vraag en met de goedkeuring van de klant zelf in functie van een samenwerking met onze partners of in geval van overmacht, bvb door een gerechtelijk dwangbevel.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende 10 jaar, de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant uitgenodigd om:

- de parameters van zijn klantaccount zelf aanpassen; en / of
- stuur een e-mail naar het volgende adres: info@prodem.be

De klant heeft het recht om zich rechtstreeks tegen zijn behandeling te verzetten.

Klacht

De klant voor het eerst voor de Commissie voor de Bescherming van de Privacy (rue Drukpers 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be)
Laatst bijgewerkt : 25 juni 2021